Výzva pre vlastníkov, správcov, nájomcov poľnohospodárskej pôdy na zabezpečenie základnej starostlivosti o pôdu

Okresný úrad Brezno, odbor pozemkový a lesný, ako príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia v znení neskorších noviel, zabezpečuje výkon štátnej správy podľa § 23 citovaného zákona, upozorňuje a vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospod. pôdu v zmysle ust. § 3 zákona :

Výzva pre vlastníkov, správcov, nájomcov poľnohospodárskej pôdy na základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Výzva pre vlastníkov, správcov, nájomcov poľnohospodárskej pôdy na zabezpečenie základnej starostlivosti o pôdu

Comments are closed.