VOĽBY

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d2/Coat_of_arms_of_Slovakia.svg/116px-Coat_of_arms_of_Slovakia.svg.png

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 29. februára 2020. Voľby sa konajú od 07.00 hod. do 22.00 hod.

  • emailová adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do NR SR v roku 2020: obec@osrblie.sk
  • emailová adresa na doručenie oznámenia  delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:  obec@osrblie.sk 
  • emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazuobec@osrblie.sk

Ak bude volič v deň februárových parlamentných volieb na Slovensku, ale mimo trvalého pobytu, môže požiadať obecný úrad v mieste trvalého bydliska o vydanie hlasovacieho preukazu.

S preukazom môže voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku.

Listom alebo emailom na adresu obce môže volič požiadať o voličský preukaz do 10. februára 2020. Osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby je možné požiadať o vydanie preukazu do 28. februára 2020, teda deň pred voľbami.

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to:

v listinnej forme  tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú (e-mailovú) adresu obec@osrblie.sk najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020).  Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Comments are closed.