Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ:  OBEC OSRBLIE

Sídlo: Stredná 230, 976 45 Osrblie                                                                                                                  

Štatutárny zástupca:     Bc. Peter Siman – starosta obce

IČO: 00 313 661             DIČ: 202 116 9942

Bankové spojenie:   Prima banka, a.s.

Číslo účtu:   SK55 5600 0000 0020 0576 5001  

e-mail:  obec@osrblie.sk      Telefón: +421 48/6179 129,      +421 905 421 993                                                                                                                          

Obec Osrblie je verejným obstarávateľom  podľa § 7 odst. 1 b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.  Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky  na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

Výzva na predloženie cenovej ponuky k zákazke „Rekonštrukcia kultúrneho domu -zateplenie, okná, vstup. dvere“ v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výzva na predloženie ponuky

Príloha_1-Výkaz_výmer

Príloha_3_Kriteria

Príloha_4_Identifikačné údaje

Príloha_5_Návrh_zmluvy

Comments are closed.