Verejné obstarávanie

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Verejný obstarávateľ: OBEC OSRBLIE

Sídlo: Stredná 230, 976 45 Osrblie

Štatutárny zástupca: Bc. Peter Siman, starosta obce

IČO: 00313661

DIČ: 2021169942

Tel. +421 48 6179 129, mobil 0905 421 993

email: obec@osrblie.sk

web. sídlo: www.osrblie.sk

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.

Číslo účtu: SK55 5600 0000 0020 0576 5001

IČO: 00313661

DIČ: 2021169942

obec nie je platiteľom DPH

Verejný obstarávateľ Obec Osrblie zverejňuje dňa 9.9.2021 výzvu na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zákazku Rekonštrukcia kultúrneho domu – vykurovanie. Lehota na predkladanie ponúk je do 22.9.2021 do 9,00 hod.

Výzva na predloženie ponuky

Príloha_1_Výkaz_výmer

Príloha_3_Kriteria

Príloha_4_Identifikačné údaje

Príloha_5_Návrh_zmluvy

Verejný obstarávateľ Obec Osrblie zverejňuje dňa 07.07.2020 výzvu na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zákazku Rekonštrukcia kultúrneho domu – zateplenie, okná, vstupné dvere. Lehota na predkladanie ponúk je do 24.7.2020 do 9,00 hod.

Výzva na predloženie ponuky – Rekonštrukcia kultúrneho domu/ zverejnené 7.7.2020

Príloha_4_Identifikačné údaje/ zverejnené 7.7.2020

Príloha_5_Návrh_zmluvy/ zverejnené 7.7.2020

Príloha_3_Kriteria/ zverejnené 7.7.2020

Príloha_1-Výkaz_výmer/ zverejnené 7.7.2020

Comments are closed.