Verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ Obec Osrblie zverejňuje dňa 9.9.2021 výzvu na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zákazku Rekonštrukcia kultúrneho domu – vykurovanie. Lehota na predkladanie ponúk je do 22.9.2021 do 9,00 hod.

Výzva na predloženie ponuky

1. Príloha_1_Výkaz_výmer oprava výkazu 10.9.2021 – zmena uvedená v poznámke

/Poznámka: V uvedenom výkaze výmer 1. Príloha_1_ Výkaz_ výmer žiadame uchádzačov odstrániť text v časti výkazu 01-Stavebné práce – p.č. položky 65, 66, 67VRN Vedľajšie rozpočtové náklady Zariadenie staveniska, ide o položky s nulovou hodnotou množstva, ktoré nemajú žiadny vplyv na cenu v rozpočte, prípadne použiť 2. Príloha_1_ Výkaz_ výmer, kde je text už odstránený/

2. Príloha_1_Výkaz_výmer platný výkaz výmer

Príloha_3_Kriteria

Príloha_4_Identifikačné údaje

Príloha_5_Návrh_zmluvy

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

Verejný obstarávateľ: OBEC OSRBLIE

Sídlo: Stredná 230, 976 45 Osrblie

Štatutárny zástupca: Bc. Peter Siman, starosta obce

Tel. : 048 /6179 129, 0905 421 993

Email: obec@osrblie.sk

IČO: 00313661

DIČ: 2021169942

obec nie je platiteľom DPH

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: SKSK55 5600 0000 0020 0576 5001

Comments are closed.