Úradná tabuľa obce

ROK 2021

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Osrblie na deň 14.2.2022/ zverejn. 28.12.2021

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE OSRBLIE pre r. 2022/zverejn. 13.12.2021

Návrh rozpočtu obce Osrblie pre r. 2022/zverejn. 20.11.2021

Návrh viacročného rozpočtu na r. 2022, 2023, 2024/zverejn. 20.11.2021

Verejná vyhláška – Územné rozhodnutie a rozhodnutie o umiestnení stavby SZB BB 292 21 OSR /zverejn. 11.10.2021/

Oznámenia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín – Lesy SR, š.p. OZ Čierny Balog /zverejn. 8.10.2021/

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán Banskobystrického samosprávneho kraja Zmeny a doplnky č. 5/2020“ :

Do oznámenia o strategickom dokumente je možné nahliadnuť na informačnom portáli Ministerstva životného prostredia: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-banskobystrickeho-samospravnehokrajazmeny-doplnky-c-5-20

Verejná vyhláška -oznámenie konania SZB 292-21Prekladka vodovodu OSR/zverej. 26.7.2021

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti/ zverej. 16.7.2021

Záverečný účet obce Osrblie za rok 2020 – schválený 29.6.2021/zverejnené 30.6.2021

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca- nástup náhradníka/zverej. 21.6.2021

Oznámenie konania – Urbanová 240-21 výrub OSR/zverejnené 9.6.2021

PHSR BBSK r. 2022-2030 Oznámenie o starategickom dokumente/zverejnené. 7.6.2021

Zverejnenie zámeru prenajať pozemok/zverej. 7.6.2021

Výzva Lesy SR – zverejnenie/zverej. 3.6.2021

Výzva pre vlastníkov, nájomcov, správcov poľnohospodárskej pôdy/ zverejn. 3.6.2021

Návrh Záverečného účet obce Osrblie za rok 2020/zverej.26.5.2021

Verejná vyhláška – Oznámenie konania VV SZB 152 21 OSRBLIE/zverej. 3.5.2021

Verejná vyhláška – Oznámenie konania  VV SZB 151 21 OSRBLIE/zverejnené 3.5.2021

Zverejnenie zámeru prenajať pozemok 4/zverej. 27.4.2021

Zverejnenie zámeru prenajať pozemok 3/ zverej. 27.4.2021

Zverejnenie zámeru prenajať pozemok 2/zv. 27.4.2021

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 – obec Osrblie/zv. 24.2.2021

Verejná vyhláška – územné rozhodnutie 432 2020 SZB/zv. 22.2.2021/

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce/zv.15.2.2021

Osrblie – URSO štandardy kvality za rok 2020/zv. 15.2.2021

ROK 2020

Verejná výhláška – oznámenie o začatí územného konania /zverej. 21.12.2020/

Oznam o výrube drevín /zverej. 21.12.2020/

Schválený rozpočet pre rok 2021/zverej.16.12.2020/

Oznam a podmienky – Obchodná verejná súťaž/zverej. 02.12.2020/

Oznam a podmienky -Obchodná verejná súťaž/zverej.02.12.2020/

Návrh rozpočtu pre rok 2021/zverejnené 27.11.2020/

Zverejnenie zámeru prevodu majetku/zverejnené30.10.2020/

Verejná obchodná súťaž – predaj majetku obce/zverejnené 4.8.2020/

Oznam o konaní zasadnutia OZ v Osrblí /zverej. 3.8.2020/

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie BBK na roky 2021-2020 /zverej. 30.7.2020/

Zverejnenie zámeru prenajať pozemok/zverej. 16.7.2020

Oznam o prevode majetku obce formou obchodnej verejnej súťaže/zverejnené 12.7.2020/

Záverečný účet obce Osrblie za rok 2019 – návrh/zverejnené 20.4.2020

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019  /zverejnené 26.2.2020

Osrblie – URSO – Štandardy kvality za rok 2019  /zverejnené 26.2.2020

ROK 2019:

Rozpočet obce schválený r. 2020  /zverejnené16.12.2019

Rozpočet obce schválený r. 2020-2022 /zverejnené 16.12.2019

Verejná-vyhláška-o-oznámení-miesta-uloženia-písomnosti /zverejnené 27.11.2019/zvesené 12.12.2019/

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku obce predajom/zverejnené 10.11.2019/

Návrh rozpočtu r. 2020 /zverejnené 25.11.2019/

Návrh rozpočtu r. 2020, 2021,2022 /zverejnené 25.11.2019/

Návrh VZN č. 2-2019 o odpadoch  /zverejnené 4.11.2019/ zvesené 27.11.2019/

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe – rodinný dom v obci Osrblie /zverejnené 23.10.2019/     ZVESENÉ 14.11.2019 – UPUSTENIE OD DRAŽBY

Cenová ponuka na kúpu hotela od Zerrenpach s.r.o. /7.5.2019

Návrh VZN č. 1-2019 o organizácii miestneho referenda /7.5.2019

ROK 2018

Verejná vyhláška o uložení písomností /zverejnené 18.12.2018/

Zverejnenie zámeru prenajať pozemok /zverejnené 27.8.2018/

Oznámenie o výrube v obci Osrblie /zverejnené 23.4.2018/

Oznámenie o uložení zásielky – Pavlovská Elena, Obec Osrblie /zverejnené 18.4.2018/

ROK 2017

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Daňový úrad č.k. 102615897/17 /zverejnené 27.12.2017/

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín OK č. 343-17/zverejnené 04.10.2017/

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín OK č. 342-17 /zverejnené 04.10.2017/

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu krovín OK č. 67-17/ zverejnené 16.03.2017/

ROK 2016

Zverejnenie zámeru predaja časti pozemku /zv.10.6.2016

ROK 2015

Zverejnenie zámeru predaja pozemku/zv. 4.9.2015

Pridaj komentár