Úradná tabuľa obce

ROK 2021

Verejná vyhláška – Oznámenie konania VV SZB 152 21 OSRBLIE/zv. 3.5.2021

Verejná vyhláška – Oznámenie konania  VV SZB 151 21 OSRBLIE/zv. 3.5.2021

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 – obec Osrblie/ zv. 24.2.2021

Verejná vyhláška – územné rozhodnutie 432 2020 SZB  /zv. 22.2.2021/

Osrblie – URSO štandardy kvality za rok 2020/ zv. 15.2.2021

ROK 2020

Verejná výhláška – oznámenie o začatí územného konania /zverej. 21.12.2020/

Oznam o výrube drevín /zverej. 21.12.2020/

Schválený rozpočet pre rok 2021/zverej.16.12.2020/

Oznam a podmienky – Obchodná verejná súťaž/zverej. 02.12.2020/

Oznam a podmienky -Obchodná verejná súťaž/zverej.02.12.2020/

Návrh rozpočtu pre rok 2021/zverejnené 27.11.2020/

Zverejnenie zámeru prevodu majetku/zverejnené30.10.2020/

Verejná obchodná súťaž – predaj majetku obce/zverejnené 4.8.2020/

Oznam o konaní zasadnutia OZ v Osrblí /zverej. 3.8.2020/

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie BBK na roky 2021-2020 /zverej. 30.7.2020/

Zverejnenie zámeru prenajať pozemok/zverej. 16.7.2020

Oznam o prevode majetku obce formou obchodnej verejnej súťaže/zverejnené 12.7.2020/

Záverečný účet obce Osrblie za rok 2019 – návrh/zverejnené 20.4.2020

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019  /zverejnené 26.2.2020

Osrblie – URSO – Štandardy kvality za rok 2019  /zverejnené 26.2.2020

ROK 2019:

Rozpočet obce schválený r. 2020  /zverejnené16.12.2019

Rozpočet obce schválený r. 2020-2022 /zverejnené 16.12.2019

Verejná-vyhláška-o-oznámení-miesta-uloženia-písomnosti /zverejnené 27.11.2019/zvesené 12.12.2019/

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku obce predajom/zverejnené 10.11.2019/

Návrh rozpočtu r. 2020 /zverejnené 25.11.2019/

Návrh rozpočtu r. 2020, 2021,2022 /zverejnené 25.11.2019/

Návrh VZN č. 2-2019 o odpadoch  /zverejnené 4.11.2019/ zvesené 27.11.2019/

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe – rodinný dom v obci Osrblie /zverejnené 23.10.2019/     ZVESENÉ 14.11.2019 – UPUSTENIE OD DRAŽBY

Cenová ponuka na kúpu hotela od Zerrenpach s.r.o. /7.5.2019

Návrh VZN č. 1-2019 o organizácii miestneho referenda /7.5.2019

ROK 2018

Verejná vyhláška o uložení písomností /zverejnené 18.12.2018/

Zverejnenie zámeru prenajať pozemok /zverejnené 27.8.2018/

Oznámenie o výrube v obci Osrblie /zverejnené 23.4.2018/

Oznámenie o uložení zásielky – Pavlovská Elena, Obec Osrblie /zverejnené 18.4.2018/

ROK 2017

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Daňový úrad č.k. 102615897/17 /zverejnené 27.12.2017/

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín OK č. 343-17/zverejnené 04.10.2017/

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín OK č. 342-17 /zverejnené 04.10.2017/

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu krovín OK č. 67-17/ zverejnené 16.03.2017/

ROK 2016

Zverejnenie zámeru predaja časti pozemku /zv.10.6.2016

ROK 2015

Zverejnenie zámeru predaja pozemku/zv. 4.9.2015

Pridaj komentár