Úradná tabuľa obce

ROK 2023

Oznam o zasadnutí OZ v Osrblí  15.3.2023/ zverejnené 13.3.2023

Vyhodnotenie štandartov kvality odpadových vôd odvádzaných z ČOV Osrblie za rok 2022 /zverejnené 28.2.2023

Úroveň vytriedenia odpadov obce Osrblie za rok 2022/zverejnené 28.2.2023

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o výrub dreviny/ zverejnené 15.2.2023

Zverejnenie zámeru prenajať pozemky – spis. č. 49-2023/ zverejnené 6.2.2023

Zverejnenie zámeru prenajať pozemok – spis. č. 481-2022/ zverejnené 6.2.2023

Zverejnenie zámeru prenajať pozemky spis. č. 504-2022/ zverejnené 6.2.2023

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o výrub drevín 80-2023/ zverejnené 06.02.2023

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o výrub drevín spis. č. 51-2023/zverejnené 06.02.2023

Oznam o zasadnutí OZ 1.2.2023/ zverejnené 30.1.2023

Oznam o zasadnutí OZ v Osrblí/ zverejnené 9.1.2023

 

ROK 2022

Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na 1. polrok 2023/zverejnené 16.12.2022

Dodatok č.1-2022 k VZN 1-2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady/zverejnené 15.12.2022 

Rozpočet obce Osrblie schválený pre rok 2023/zverejnené 15.12.2022

Návrh Dodatku č. 1-2022 k VZN obce Osrblie č. 1-2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady /zverejnené 2.12.2022

Návrh rozpočtu na rok 2023/ zverejnené 1.12.2022

Viacročný rozpočet 2024, 2025/ zverejnené 1.12.2022

Oznam o zasadnutí OZ v Osrblí 23.11.2022/ zverejnené 21.11.2022

Oznam a pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ v Osrblí 9.11.2022/zverejnené 7.11.2022

Oznam o verejnom zasadnutí OZ obce Osrblie/ zverejnené 18.10.2022

VZN č. 2-2022 Pamätihodnosti obce Osrblie/ zverejnené 12.9.2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 – hl. kontrolór/ zverejnené 20.7.2022

Záverečný účet obce Osrblie za rok 2021 -schválený /zverejnené 1.7.2022

Oznam o verejnom zasadnutí OZ obce Osrblie/zverejnené 23.6.2022

Záverečný účet obce Osrblie za rok 2021 -návrh/ zverejnené 13.6.2022

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra/zverejenené 29.4.2022

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce/zverejn. 29.4.2022

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Osrblie za rok 2021/ zverejnené 30.3.2022

Vyhodnotenie štandartov kvality vody za r. 2021 – obec Osrblie/ zverejn. 25.2.2022

Úroveň vytriedia odpadov za rok 2021 – Obec Osrblie/ zverejn. 24.2.2022

oprava SP + VV 151-21/ zverejnené 9.2.2022

1 22 Verejná vyhláška- SZB Bamska Bystrica ,152 -21 SO 02-05/ zverejn. 24.1.2022

1 21 Verejná vyhláška- SZB Banská Bystrica, 151 -21 draha cestny/ zverejn. 24.1.2022

 

ROK 2021

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce/ zverejnené 30.12.2021

Kúpna-zmluva/zverejnené 30.12.2022

Schválený rozpočert obce Osrblie pre rok 2022/ zverejnené 13.12.2021

Návrh rozpočtu obce Osrblie pre r. 2022/zverejn. 20.11.2021

Návrh viacročného rozpočtu obce Osrblie na r. 2022, 2023, 2024/zverejn. 20.11.2021

Verejná vyhláška – Územné rozhodnutie a rozhodnutie o umiestnení stavby SZB BB 292 21 OSR /zverejn. 11.10.2021/

Oznámenia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín – Lesy SR, š.p. OZ Čierny Balog /zverejn. 8.10.2021/

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán Banskobystrického samosprávneho kraja Zmeny a doplnky č. 5/2020“ :

Do oznámenia o strategickom dokumente je možné nahliadnuť na informačnom portáli Ministerstva životného prostredia: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-banskobystrickeho-samospravnehokrajazmeny-doplnky-c-5-20

Zmluva o poskytovaní právnych služieb/zverej. 05.10.2021

Verejná vyhláška -oznámenie konania SZB 292-21Prekladka vodovodu OSR/zverej. 26.7.2021

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti/ zverej. 16.7.2021

Záverečný účet obce Osrblie za rok 2020 schválený 28.6.2021/ zverejenený 29.6.2021

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca- nástup náhradníka/zverej. 21.6.2021

Oznámenie konania – Urbanová 240-21 výrub OSR/zverejnené 9.6.2021

PHSR BBSK r. 2022-2030 Oznámenie o starategickom dokumente/zverejnené. 7.6.2021

Zverejnenie zámeru prenajať pozemok/zverej. 7.6.2021

Výzva Lesy SR – zverejnenie/zverej. 3.6.2021

Výzva pre vlastníkov, nájomcov, správcov poľnohospodárskej pôdy/ zverejn. 3.6.2021

Návrh Záverečného účet obce Osrblie za rok 2020/zverej.26.5.2021

Verejná vyhláška – Oznámenie konania VV SZB 152 21 OSRBLIE/zverej. 3.5.2021

Verejná vyhláška – Oznámenie konania  VV SZB 151 21 OSRBLIE/zverejnené 3.5.2021

Zverejnenie zámeru prenajať pozemok 4/zverej. 27.4.2021

Zverejnenie zámeru prenajať pozemok 3/ zverej. 27.4.2021

Zverejnenie zámeru prenajať pozemok 2/zv. 27.4.2021

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 – obec Osrblie/zv. 24.2.2021

Verejná vyhláška – územné rozhodnutie 432 2020 SZB/zv. 22.2.2021/

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku obce/zv.15.2.2021

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku obce/ zverejnené 15.2.2021

Osrblie – URSO – štandardy kvality za rok 2020 /zverejnené 15.2.2021/

ROK 2020

Kúpna zmluva – pozemok/ zverej. 31.12.2020

Verejná výhláška – oznámenie o začatí územného konania /zverej. 21.12.2020/

Oznam o výrube drevín /zverej. 21.12.2020/

Schválený rozpočet pre rok 2021/ zverejnený 15.12.2020

Oznam a podmienky – Obchodná verejná súťaž/zverej. 02.12.2020/

Oznam a podmienky -Obchodná verejná súťaž/zverej.02.12.2020/

Návrh rozpočtu pre rok 2021/zverejnené 10.11.2020/

Zverejnenie zámeru prevodu majetku/zverejnené30.10.2020/

Verejná obchodná súťaž – predaj majetku obce/zverejnené 4.8.2020/

Oznam o konaní zasadnutia OZ v Osrblí /zverej. 3.8.2020/

Zmluva o dielo – rekonštrukcia KD/zverejnené 03.8.2020/

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie BBK na roky 2021-2020 /zverej. 30.7.2020/

Zverejnenie zámeru prenajať pozemok/zverej. 16.7.2020

Oznam o prevode majetku obce formou obchodnej verejnej súťaže/zverejnené 12.7.2020/

Výzva na predloženie ponuky – Rekonštrukcia kultúrneho domu/ zverejnené 7.7.2020

Príloha_4_Identifikačné údaje/ zverejnené 7.7.2020

Príloha_5_Návrh_zmluvy/ zverejnené 7.7.2020

Príloha_3_Kriteria/ zverejnené 7.7.2020

Príloha_1-Výkaz_výmer/ zverejnené 7.7.2020

Záverečný účet obce Osrblie za rok 2019/zverejnené 11.5.2020

Záverečný účet obce Osrblie za rok 2019 – návrh/zverejnené 20.4.2020

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019  /zverejnené 26.2.2020

Osrblie – URSO – Štandardy kvality za rok 2019  /zverejnené 26.2.2020

ROK 2019:

Schválený rozpočet na rok 2020 /zverejnené 15.12.2019

Viacročný rozpočet obce r. 2020-2022 /zverejnené 15.12.2019

Verejná-vyhláška-o-oznámení-miesta-uloženia-písomnosti /zverejnené 27.11.2019/zvesené 12.12.2019/

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku obce predajom/zverejnené 10.11.2019/

Návrh rozpočtu r. 2020 /zverejnené 25.11.2019/

Návrh rozpočtu r. 2020, 2021,2022 /zverejnené 25.11.2019/

Návrh VZN č. 2-2019 o odpadoch  /zverejnené 4.11.2019/ zvesené 27.11.2019/

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe – rodinný dom v obci Osrblie /zverejnené 23.10.2019/     ZVESENÉ 14.11.2019 – UPUSTENIE OD DRAŽBY

Záverečný účet obce Osrblie za rok 2018 /zverejnené 6.6.2019

Výročná správa obce Osrblie 2018/ zverejnené 6.6.2019

Cenová ponuka na kúpu hotela od Zerrenpach s.r.o. /7.5.2019

Návrh VZN č. 1-2019 o organizácii miestneho referenda /7.5.2019

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018  /zverejnené 26.2.2019/

ROK 2018

Verejná vyhláška o uložení písomností /zverejnené 18.12.2018/

Schválený rozpočet obce pre rok 2019/ zverejnené 15.12.2018

Návrh rozpočtu na r. 2019, 2020, 2021/zverejnené 19.11.2018

Návrh rozpočtu 2019 /zverejnené 19.11.2018

Zverejnenie zámeru prenajať pozemok /zverejnené 27.8.2018/

Záverečný účet obce Osrblie za rok 2017/zverejnené 19.6.2018

Záverečný účet obce Osrblie za rok 2017- návrh/zverejnené 2.6.2018

Oznámenie o výrube v obci Osrblie /zverejnené 23.4.2018/

Oznámenie o uložení zásielky – Pavlovská Elena, Obec Osrblie /zverejnené 18.4.2018/

ROK 2017

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Daňový úrad č.k. 102615897/17 /zverejnené 27.12.2017/

Finančný rozpočet 2018  – schválený 15.12.2017 uznesením č. 30/2017 (zverejnené 16.12.2017)

Návrh finančného rozpočtu 2018  (zverejnené 30.11.2017)

VZN o miestnych daniach a poplatkoch 1-2017 (zverejnené 30.11.2017)

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín OK č. 343-17/zverejnené 04.10.2017/

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín OK č. 342-17 /zverejnené 04.10.2017/

Záverečný účet obce Osrblie za rok 2016 (zverejnené 28.6.2017)

Záverečný účet obce Osrblie za rok 2016 – návrh (zverejnené 10.6.2017)

Výročná správa 2016  /zverejnené  10.6.2017/

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu krovín OK č. 67-17/ zverejnené 16.03.2017/

ROK 2016

Finančný rozpočet obce pre rok 2017  (schválené 15.12.2016)

Audit účtovnej závierky za rok 2015/ zverejnené 23.11.2016

Záverečný účet obce Osrblie za rok 2015/zverejnené 28.6.2016

Výročná správa 2015/zverejnené 10.6.2016

Zverejnenie zámeru predaja časti pozemku /zv.10.6.2016

ROK 2015

Schválený finančný rozpočet obce pre r. 2016

Správa o overení auditu za r. 2014/ schválené 8.12.2015

Zverejnenie zámeru predaja pozemku/zv. 4.9.2015

Záverečný účet obce Osrblie za rok 2014 – návrh/ zverejnené 14.6.2015

Žák Peter – Oznámenia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín/ zverejnené 22.5.2015

 rok 2014:

Schválený Rozpočet obce príjmy pre r. 2015/ zverejnené 15.12.2014

Schválený Rozpočet obce výdavky pre r. 2015/ zverejnené 15.12.2014

Pridaj komentár