Obec Osrblie vás srdečne pozýva na kultúrne podujatie, ktoré sa uskutoční 1. septembra 2022 na futbalovom ihrisku v Osrblí, program začína o 15:30 hod.

PROGRAM

  • 15:30 vystúpenie tanečnej školy TANČEKOVO
  • 16:00 ĽH Čerešienka
  • 17:00 zábavno – humorná  ľudová skupina ŠČAMBA
  • 18:00 DJ KERO

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na

Prerušenie distribúcie elektriny v našej obci

Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina oznamuje, že v našej obci bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s.

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta v našej obci v dňoch 9.8. – 11.8.2022 na uvedených adresách:

9.8.2022 – prerušenie distribúcie elektriny podľa ulíc

10.8.2022 prerušenie distribúcie elektriny podľa ulíc

11.8.2022 prerušenie disribúcie elektriny podľa ulíc

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Prerušenie distribúcie elektriny v našej obci

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 22.6.2022 do 30.8.2022

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiarov  30.8.2022/ zverejnené 30.8.2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v okrese Brezno od 22.6.2022/ zverejné 22.6.2022

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 22.6.2022 do 30.8.2022

OCHRANA PRED POŽIARMI

Zákaz jarného vypaľovania trávy a porastov,  pokuty v správnom konaní

Prezídium HaZZ – všeobecne záväzné právne predpisy – vypaľovanie

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na OCHRANA PRED POŽIARMI

Pomoc UKRAJINE

Združenie miest a obcí Slovenska  zriadilo  TRANSPARENTNÝ ÚČET pre pomoc Ukrajine:

Číslo transparentného účtu s názvom ZMOS_POMOC_UKRAJINE

SK25 0900 0000 0051 8801 0894

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Pomoc UKRAJINE

Harmonogram zberu komunálneho odpadu z domácností

Obec Osrblie prešla od 1.11.2021 na zmenu systému zberu komunálneho odpadu, ktorý bude zabezpečovať spoločnosť Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota. Každá domácnosť obdrží 240 l plastovú nádobu na komunálny odpad a túto v deň zberu KO vyloží pred rodinný dom, odkiaľ zberné auto spoločnosti Brantner s.r.o. komunálny odpad z nádoby vysype. Žiadame všetkých vlastníkov nehnuteľností, aby nádoby s odpadom vykladali na bezpečné miesto čím najbližšie k okraju cestnej komunikácie. Občania, ktorí majú nehnuteľnosti v bočných uličkách vyložia nádoby s komunálnym odpadom na najbližšie miesto k hlavnej ceste.

Zber komunálneho odpadu z domácností bude prebiehať v roku 2022 v dvojtýždňových intervaloch každý nepárny týždeň vždy v pondelok.

Najbližší termín zberu KO v našej obci je v pondelok 15.8.2022

Termíny zvozu KO v našej obci pre rok 2022:

JANUÁR                 17.01.2022

                              31.01.2022

FEBRUÁR               14.02.2022

                              28.02.2022

MAREC                   14.03.2022

                              28.03.2022

APRÍL                     11.04.2022

                              25.04.2022

MÁJ                        09.05.2022

                              23.05.2022

JÚN                        07.06.2022

                               20.06.2022

JÚL                         04.07.2022

                              18.07.2022

AUGUST                  01.08.2022

                              15.08.2022

                              26.08.2022

SEPTEMBER            12.09.2022

                              26.09.2022

OKTÓBER               10.10.2022

                              24.10.2022

NOVEMBER             07.11.2022

                              21.11.2022

DECEMBER             05.12.2022

                             19.12.2022

Občanov o termíne zvozu komunálneho odpadu  bude obec  informovať prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Harmonogram zberu komunálneho odpadu z domácností

Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán BBSK – Zmeny a doplnky č. 5/2020

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie doručil Obci Osrblie ako dotknutej obci podľa § 6 ods. 2, písm.c) zákona Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán Banskobystrického samosprávneho kraja Zmeny a doplnky č. 5/2020“, ktorý mu predložil Obstarávateľ strategického dokumentu – Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO 37828100 v zastúpení Ing. arch. Hanou Kasovou, vedúcou oddelenia územného plánovania a životného prostredia podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Do oznámenia o strategickom dokumente je možné nahliadnuť na informačnom portáli Ministerstva životného prostredia: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-banskobystrickeho-samospravnehokrajazmeny-doplnky-c-5-20

Zároveň oznamujeme, že podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie oznámenia o strategickom dokumente na Okresnom úrade Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie  Ľ. Štúra 1 , 974 25 Banská Bystrica, počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu. Informácie týkajúce sa spracovania samotného strategického dokumentu (textová časť) môžete získať tiež u jeho spracovateľa : Ing. arch. Pavel Bugár (erstar@erstar.sk) Informácie ku grafickej časti (mapové podklady) : Mgr. Tomáš Štrba, PhD. (tomas.strba@bbsk.sk)

Svoje písomné stanovisko môžete doručiť Okresnému úradu Banská Bystrica, Odboru starostlivosti o životné prostredie do 15 dní od doby, kedy bolo oznámenie zverejnené.

Vyvesené dňa: 16.8.2021

Zvesené dňa:

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán BBSK – Zmeny a doplnky č. 5/2020

Oznam

V záujme ochrany zdravia našich občanov a zamedzeniu šírenia ochorenia spôsobeného vírusom COVID–19 Obecný úrad v Osrblí od 15.3.2021 pracuje v obmedzenom režime.

STRÁNKY  BUDEME  VYBAVOVAŤ  OSOBNE  LEN V  NEVYHNUTNÝCH PRÍPADOCH

Prosíme občanov, aby Obecný úrad navštívili osobne len v súrnych prípadoch a na komunikáciu s nami využívali elektronickú, písomnú alebo telefonickú formu.

Pri úhrade dane z  nehnuteľnosti a miestnych poplatkov prednostne využívajte bezhotovostný platobný styk, hotovostné platby nahláste vopred telefonicky na tel. č. 0905 421 993.

Pracovník obecného úradu príde k hlavnému vchodu a preberie Vaše podanie, alebo písomnosti môžete vhodiť do poštovej schránky.

Vstup do priestorov Obecného úradu je povolený občanom len po preukázaní sa platným negatívnym testom na Covid-19 a s prekrytím úst a nosa respirátorom FFP2,  pri vstupe do budovy použite bezdotykovú dezinfekciu rúk.

Prosíme všetkých občanov aby sa správali zodpovedne a rešpektovali prijaté opatrenia.

KONTAKTOVAŤ  NÁS  MÔŽETE :

            –   emailom   obec@osrblie.sk

            –   telefonicky na tel. číslach  048/6179 129

                                                             0905 421 993

                                                             0910 909 825

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Oznam

Odpočet vodomerov

StVPS a.s. oznamuje občanom, že v dňoch 3.12.2020 a 4.12.2020 budú pracovníci spoločnosti realizovať odpočty vodomerov v našej obci. Z dôvodu prijatých opatrení na obmedzenie šírenia sa ochorenia COVID-19, odčítači  budú realizovať odpočet len u voľne prístupných vodomerov

StVPS a.s. žiada občanov aby pred uvedeným termínom odstránili všetky predmety z poklopov aj zo šácht, ktoré slúžia  k zatepleniu šachty,  vyčerpali vodu zo šachty pokiaľ je šachta zaplavená a  v dňoch realizácie odpočtov umožnili odčítačovi  bezpečný voľný prístup k vodomeru, nechali otvorené brány a uviazali psov.

Odčítač odpočet vodomeru vykoná sám, nepotrebuje k tomu prítomnosť odberateľa, preto žiadajú občanov  aby sa vyvarovali kontaktu s odčítačom.

Ďalej  žiada občanov, ktorým vodomer nie je voľne prístupný  k odpočtu aby stav  vodomeru si odčítali sami a odčítaný stav  napísali  na papier a  umiestnili na viditeľnom mieste,  aby sa zamedzilo priamemu kontaktu medzi odberateľom a odčítačom.

Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu a odberateľ neodčíta stav vodomeru vopred odčítač zanechá odčítací lístok, na ktorom  budú uvedené telefónne čísla a e-mail adresy kde bude možné nahlásiť stav vodomeru.

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Odpočet vodomerov

Obchodná verejná súťaž

OBEC OSRBLIE,  STREDNÁ 230,  976 45 OSRBLIE

v y h l a s u j e

podľa ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľný majetok obce

  • Prevádzková  budova klubu v obci Osrblie, súpisné číslo 251, ulica Vršok, postavenej na parcele č. 617/4, k. ú. Osrblie, zapísaná na LV č. 164, vedeného Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom.
  • Pozemok – parcela reg. C-KN č.617/4 v  k. ú. Osrblie o výmere 233 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie  /pozemok na ktorom je postavená budova/, zapísané na LV č. 164, vedeného Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom.
  • Pozemok – parcela reg. C-KN č.617/3 v  k. ú. Osrblie o výmere 256 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie /pozemok na ktorom je dvor/,  zapísané na LV č. 164, vedeného Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom.

Budova a pozemok sa ponúka výhradne v celosti.

Lehota na predkladanie súťažných návrhov končí dňa 24.8.2020 o 14,00 hod.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na web stránke obce www.osrblie.sk v časti Úradná tabuľa obce

Posted in Oznamy | Komentáre vypnuté na Obchodná verejná súťaž