Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán BBSK – Zmeny a doplnky č. 5/2020

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie doručil Obci Osrblie ako dotknutej obci podľa § 6 ods. 2, písm.c) zákona Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán Banskobystrického samosprávneho kraja Zmeny a doplnky č. 5/2020“, ktorý mu predložil Obstarávateľ strategického dokumentu – Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO 37828100 v zastúpení Ing. arch. Hanou Kasovou, vedúcou oddelenia územného plánovania a životného prostredia podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Do oznámenia o strategickom dokumente je možné nahliadnuť na informačnom portáli Ministerstva životného prostredia: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-banskobystrickeho-samospravnehokrajazmeny-doplnky-c-5-20

Zároveň oznamujeme, že podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie oznámenia o strategickom dokumente na Okresnom úrade Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie  Ľ. Štúra 1 , 974 25 Banská Bystrica, počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu. Informácie týkajúce sa spracovania samotného strategického dokumentu (textová časť) môžete získať tiež u jeho spracovateľa : Ing. arch. Pavel Bugár (erstar@erstar.sk) Informácie ku grafickej časti (mapové podklady) : Mgr. Tomáš Štrba, PhD. (tomas.strba@bbsk.sk)

Svoje písomné stanovisko môžete doručiť Okresnému úradu Banská Bystrica, Odboru starostlivosti o životné prostredie do 15 dní od doby, kedy bolo oznámenie zverejnené.

Vyvesené dňa: 16.8.2021

Zvesené dňa:

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán BBSK – Zmeny a doplnky č. 5/2020

Comments are closed.