Oznam o verejnom zasadnutí OZ obce Osrblie

V súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta obce verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Osrblie, ktoré sa uskutoční dňa 5.6.2019 o 16,30 hod. v zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Záverečný účet obce Osrblie za rok 2018 – návrh na schválenie
  5. Výročná správa obce za rok 2018
  6. Informácie k vyhlásenému referendu
  7. Rôzne – informácie starostu
  8. Diskusia
  9. Záver

Bc. Peter Siman, starosta obce

Posted in Nezaradené | Leave a comment

Pridaj komentár