Oznam o zasadnutí OZ v Osrblí

V súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta obce verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Osrblie, ktoré sa uskutoční dňa 27.11.2019 o 16,00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Schválenie VZN č. 1/2019  o odpadoch
  5. Predaj budovy Klub biatlonu
  6. Rôzne – informácie starostu
  7. Diskusia
  8. Záver

                                                                           Bc. Peter Siman, starosta obce

Posted in Nezaradené | Leave a comment

Pridaj komentár