Kontakty a samospráva

OBEC OSRBLIE

Obecný úrad Osrblie,  Stredná 230,  Osrblie 976 45

IČO: 00 313 661           DIČ: 202 116 9942

PRIMA BANKA č. účtu: 2005765001/5600    IBAN:  SK55 5600 0000 0020 0576 5001

Tel.:  048/6179 129       mobil. tel:  0905 421 993

e-mail:   obec@osrblie.sk

web:   www.osrblie.sk  

Adresa elektronickej schránky obce Osrblie na portáli www.slovensko.sk

ÚRADNÉ HODINY:

Pondelok:    7.00 – 15.00
Utorok:       7.00 – 15.00
Streda:       7.00 – 16.00
Štvrtok:      7.00 – 12.30
Piatok:       7.00 – 12.30
obedňajšia prestávka: 11.30 – 12.30

Starosta obce:         Bc. Peter  SIMAN

Zástupca starostu:  Martin Leitner

Poslanci OZ:           Zuzana  Háazová

                               Bc. Tatiana Krnáčová

                              Matej Schvarzbacher

                              Bc. Pavol Siman

Hlavný kontrolór obce:  Mgr. Andrea Valašťanová

Spôsob zriadenia, právomoci, kompetencie a popis organizačnej štruktúry

Obec Osrblie je samostatný samosprávny územný celok SR, ktorý združuje občanov s trvalým pobytom na jej území. Obec je právnická osoba.

Vznik obce, jej postavenie, orgány, právomoc a kompetencie upravuje zákon č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Orgány obce sú:

a/ obecné zastupiteľstvo

b/ starosta obce

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.

Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou starostu obce, s funkciou zamestnanca obce, s funkciou štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený.

Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.


Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce a v jeho kompetencii je:

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva,  schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods.1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,

c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,

e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce, zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,

g) uznášať sa na nariadeniach,

h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení

i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,

j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,

k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,

l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,

p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce,

Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti.

Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie.

Starosta obce

Starosta obce je najvyšší výkonný orgán obce volený na 4 roky.

Postavenie starostu ako jedného z orgánov obce určuje Ústava SR v čl. 69 a zákon o obecnom zriadení v tom zmysle, že starosta

 • je najvyšším výkonným orgánom obce,
 • vykonáva obecnú správu,
 • zastupuje obec navonok.

Kompetencie starostu vyplývajú z ustanovení zákona o obecnom zriadení a sú nasledovné:

 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • je štatutárom v majetkovo-právnych vzťahoch obce,
 • je štatutárom v pracovno-právnych vzťahoch pracovníkov obce,
 • je správnym orgánom v administratívno-právnych vzťahoch (prenesený výkon štátnej správy),
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh na:
  • voľbu zástupcu starostu,
  • okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať
 • môže pozastaviť výkon uznesenia OZ, nie však zrušiť

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec.

Obec svojimi orgánmi vykonáva tieto základné činnosti:

a) samosprávnu funkciu,

b) spoluprácu s politickými stranami, hnutiami, občianskymi združeniami, podnikateľmi a inými právnickými osobami ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci,

c) vydáva všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy alebo ak ich na to splnomocňuje zákon,

d) združuje sa s inými obcami a mestami na dosiahnutie spoločného prospechu,

e) zabezpečuje prenesené úlohy štátnej správy,

f) zabezpečuje financovanie obce z vlastných príjmov a iných príjmov ( granty, transfery, dotácie, úvery)

g) rozhoduje v administratívnosprávnych veciach podľa zákona o správnom konaní.

Obec pri výkone samosprávy :

a) hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom alebo s majetkom štátu prenechaným obci do užívania,

b) zostavuje a schvaľuje rozpočet a záverečný účet, organizuje o ňom verejnú diskusiu,

c) vykonáva správu miestnych daní a poplatkov,

d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti, a k začatiu podnikateľskej činnosti,

e) vykonáva výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, cintorína, kultúrnych a športových zariadení, historických pamiatok,

f) zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu, čistenie obce, údržbu verejnej zelene, osvetlenie, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd a verejnú dopravu,

g) chráni životné prostredie, zdravý spôsob života obyvateľov, utvára podmienky pre vzdelávanie, kultúru, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru,

h) vytvára podmienky pre zásobovanie obce , povoľuje predajný čas, spravuje trhoviská, plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa (z.č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov),

i) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu,

j) vykonáva vlastnú investičnú činnosť,

k) zakladá, zrušuje a kontroluje organizácie zriadené obcou,

l) organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja v obci,

m) určuje štruktúru svojich orgánov,

n) zabezpečuje verejný poriadok v obci,

o) vedie obecnú kroniku,

p) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok,

q) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,

r) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,

s) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,

t) vykonáva preventívne protipožiarne kontroly, rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení,

Na obec bol prenesený výkon štátnej správy v oblasti:

a) územného plánovania a stavebného poriadku – je stavebným úradom

b) ochrany prírody a krajiny – najmä povoľovanie výrubu drevín na území obce

c) odpadového hospodárstva – nakladanie s komunálnym odpadom, priestupky

d) štátnej vodnej správy – malé vodné stavby (studne)

e) ochrany ovzdušia – malé a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia

f) hlásenia pobytu – evidencia obyvateľstva

g) vedenia matrík

h) štátnej správy miestnych a účelových komunikácií

Pridaj komentár