Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Výrub drevín a krovitých porastov

Obec Osrblie v zmysle § 69 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín.  Súhlas na výrub sa môže vydať len v odôvodnených prípadoch  po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka, ak žiadateľom nie je sám vlastník

Výrub sa uskutočňuje v období vegetačného pokoja, to je od 1. októbra do 31. marca.

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:

a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2.

Ustanovenie pod písmenom  a)  sa nepoužije v prípade, ak drevina rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, na cintorínoch alebo ako súčasť verejnej zelene.

b) pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu. Lehotu na výsadbu nových ovocných drevín podľa odseku môže orgán ochrany prírody na základe odôvodnenej žiadosti podanej pred uplynutím stanovenej lehoty predĺžiť, najviac však o šesť mesiacov.

Ten, kto z dôvodu  uvedeného  pod  písm.  b) drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.

c) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách,

d) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku,

Ten, kto z dôvodu  uvedeného  pod písm.  d) drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.

 e) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov

Ten, kto chce z dôvodu uvedeného v odseku pod písm. e) vyrúbať drevinu, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody najmenej 15 pracovných dní pred uskutočnením výrubu; oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na prípady podľa § 9 ods. 1 písm. l). Orgán ochrany prírody môže v tejto lehote určiť podrobnejšie podmienky uskutočnenia výrubu alebo výrub obmedziť, ak je v rozpore s požiadavkami na ochranu drevín, chránených druhov alebo prírodných biotopov.

f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,

g) ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny

h) na dreviny inváznych druhov podľa 7b ods. 2,

i) na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín,

j) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [ 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a)].

Občan, ktorý plánuje uskutočniť výrub drevín, vyplní žiadosť o súhlas na výrub drevín.

Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pred plánovanou činnosťou (§ 82 ods.2 zákona č. 453/2002 o ochrane prírody a krajiny).

Prílohy k žiadosti :

–  Kópia katastrálnej mapy mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne s vyznačením miesta, kde sa nachádzajú dreviny na výrub ktorých sa podáva žiadosť.

–  Súhlas vlastníka/spoluvlastníka, nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom

–   Správny poplatok (platí sa v hotovosti do pokladne obce, alebo prevodom na bankový účet obce)  v hodnote 10,00 Eur, ak ide o fyzickú osobu a 100,00 Eur, ak ide o právnickú osobu.

tlačivo na stiahnutie:     Žiadost o výrub stromov a krovitých porastov

 

Štátna ochrana prírody SR:     http://www.sopsr.sk/cinnost/prirucka.pdf

 

 

 

 

 

Comments are closed.