VO 2/2014 – Rekonštrukcia miestnej komunikácie Osrblie

Výzva na predkladanie ponúk

Projektová dokumentácia

Zadanie a Výkaz výmer

Katastrál. mapa 1 2000

ZAZNAM Z PRIESKUMU TRHU na predmet zákazky-tovar,služba, stavebné práce

 

 

Pridaj komentár