Pozvánka na obecnú zabíjačku 3.12.2022

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Pozvánka na obecnú zabíjačku 3.12.2022

Výsledky volieb v obci Osrblie

Zverejnenie výsledkov volieb v obci Osrblie

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Výsledky volieb v obci Osrblie

Nahlásenie stavu vodomerov u dodávateľa vody Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a. s.

OZNAM PRE OBČANOV – nahlásenie stavu vodomerov u dodávateľa vody Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.

Komentáre vypnuté na Nahlásenie stavu vodomerov u dodávateľa vody Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a. s.

Obec Osrblie vás srdečne pozýva na kultúrne podujatie, ktoré sa uskutoční 1. septembra 2022 na futbalovom ihrisku v Osrblí, program začína o 15:30 hod.

PROGRAM

  • 15:30 vystúpenie tanečnej školy TANČEKOVO
  • 16:00 ĽH Čerešienka
  • 17:00 zábavno – humorná  ľudová skupina ŠČAMBA
  • 18:00 DJ KERO

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na

Prerušenie distribúcie elektriny v našej obci

Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina oznamuje, že v našej obci bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s.

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta v našej obci v dňoch 9.8. – 11.8.2022 na uvedených adresách:

9.8.2022 – prerušenie distribúcie elektriny podľa ulíc

10.8.2022 prerušenie distribúcie elektriny podľa ulíc

11.8.2022 prerušenie disribúcie elektriny podľa ulíc

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Prerušenie distribúcie elektriny v našej obci

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 22.6.2022 do 30.8.2022

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiarov  30.8.2022/ zverejnené 30.8.2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v okrese Brezno od 22.6.2022/ zverejné 22.6.2022

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 22.6.2022 do 30.8.2022

OCHRANA PRED POŽIARMI

Zákaz jarného vypaľovania trávy a porastov,  pokuty v správnom konaní

Prezídium HaZZ – všeobecne záväzné právne predpisy – vypaľovanie

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na OCHRANA PRED POŽIARMI

Pomoc UKRAJINE

Združenie miest a obcí Slovenska  zriadilo  TRANSPARENTNÝ ÚČET pre pomoc Ukrajine:

Číslo transparentného účtu s názvom ZMOS_POMOC_UKRAJINE

SK25 0900 0000 0051 8801 0894

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Pomoc UKRAJINE

Harmonogram zberu komunálneho odpadu z domácností

Obec Osrblie prešla od 1.11.2021 na zmenu systému zberu komunálneho odpadu, ktorý bude zabezpečovať spoločnosť Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota. Každá domácnosť obdrží 240 l plastovú nádobu na komunálny odpad a túto v deň zberu KO vyloží pred rodinný dom, odkiaľ zberné auto spoločnosti Brantner s.r.o. komunálny odpad z nádoby vysype. Žiadame všetkých vlastníkov nehnuteľností, aby nádoby s odpadom vykladali na bezpečné miesto čím najbližšie k okraju cestnej komunikácie. Občania, ktorí majú nehnuteľnosti v bočných uličkách vyložia nádoby s komunálnym odpadom na najbližšie miesto k hlavnej ceste.

Zber komunálneho odpadu z domácností bude prebiehať v roku 2022 v dvojtýždňových intervaloch každý nepárny týždeň vždy v pondelok.

Najbližší termín zberu KO v našej obci je v pondelok 15.8.2022

Termíny zvozu KO v našej obci pre rok 2022:

JANUÁR                 17.01.2022

                              31.01.2022

FEBRUÁR               14.02.2022

                              28.02.2022

MAREC                   14.03.2022

                              28.03.2022

APRÍL                     11.04.2022

                              25.04.2022

MÁJ                        09.05.2022

                              23.05.2022

JÚN                        07.06.2022

                               20.06.2022

JÚL                         04.07.2022

                              18.07.2022

AUGUST                  01.08.2022

                              15.08.2022

                              26.08.2022

SEPTEMBER            12.09.2022

                              26.09.2022

OKTÓBER               10.10.2022

                              24.10.2022

NOVEMBER             07.11.2022

                              21.11.2022

DECEMBER             05.12.2022

                             19.12.2022

Občanov o termíne zvozu komunálneho odpadu  bude obec  informovať prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Harmonogram zberu komunálneho odpadu z domácností

Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán BBSK – Zmeny a doplnky č. 5/2020

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie doručil Obci Osrblie ako dotknutej obci podľa § 6 ods. 2, písm.c) zákona Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán Banskobystrického samosprávneho kraja Zmeny a doplnky č. 5/2020“, ktorý mu predložil Obstarávateľ strategického dokumentu – Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO 37828100 v zastúpení Ing. arch. Hanou Kasovou, vedúcou oddelenia územného plánovania a životného prostredia podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Do oznámenia o strategickom dokumente je možné nahliadnuť na informačnom portáli Ministerstva životného prostredia: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-banskobystrickeho-samospravnehokrajazmeny-doplnky-c-5-20

Zároveň oznamujeme, že podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie oznámenia o strategickom dokumente na Okresnom úrade Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie  Ľ. Štúra 1 , 974 25 Banská Bystrica, počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu. Informácie týkajúce sa spracovania samotného strategického dokumentu (textová časť) môžete získať tiež u jeho spracovateľa : Ing. arch. Pavel Bugár (erstar@erstar.sk) Informácie ku grafickej časti (mapové podklady) : Mgr. Tomáš Štrba, PhD. (tomas.strba@bbsk.sk)

Svoje písomné stanovisko môžete doručiť Okresnému úradu Banská Bystrica, Odboru starostlivosti o životné prostredie do 15 dní od doby, kedy bolo oznámenie zverejnené.

Vyvesené dňa: 16.8.2021

Zvesené dňa:

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán BBSK – Zmeny a doplnky č. 5/2020