Verejné obstarávanie

Obec Osrblie zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na zákazku

“ Nákup športovej výbavy pre TJ Osrblie“  /zverejnené 8.11.2018/

Výzva na predkladanie ponúk – Podpora rozvoja športu 2018 – Obec Osrblie

Špecifikácia zákazky a cenový rozpis – rozpočet

Návrh na plnenie kritérií

 

Profil verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ: Obec Osrblie

Sídlo: Stredná 230, 976 45 Osrblie

IČO: 00313661

DIČ: 2021169942

Bankové spojenie: Prima banka, a.s., pobočka Brezno

Číslo účtu: SK55 5600 0000 0020 0576 5001

Štatutárny zástupca: Bc. Peter Simanstarosta obce

e-mail: obec@osrblie.sk

Telefón: +421 48/6179 129,      +421 905 421 993

Obec Osrblie je verejným obstarávateľom  podľa § 7 odst. 1 b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.  Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky  na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

Comments are closed.