Dokumenty

rok 2018:

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2018

 

rok 2017:

Finančný rozpočet 2018  – schválený 15.12.2017 uznesením č. 30/2017 (zverejnené 16.12.2017)

Návrh finančného rozpočtu 2018  (zverejnené 30.11.2017)

VZN o miestnych daniach a poplatkoch 1-2017 (zverejnené 30.11.2017)

Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce Osrblie na II.polrok 2017 (zverejnené 10.6.2017)

Záverečný účet obce Osrblie za rok 2016 (zverejnené 28.6.2017)

Výročná správa 2016  /zverejnené  10.6.2017/

Finančný rozpočet obce pre rok 2017  (schválené 15.12.2016)

Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na I.polrok 2017

VZN 1-2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO platné od 1.1.2017

Audit účtovnej závierky za rok 2015

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 -HK

Záverečný účet obce Osrblie za rok 2015

Výročná správa 2015

Oznámenie o zmene strategického dokumentu

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2016

Finančný rozpočet obce r. 2016

Správa o overení auditu za r. 2014

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2015

Záverečný účet obce Osrblie za rok 2014

Žák Peter – Oznámenia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín 1

Rozpočet obce príjmy – 2015

Rozpočet obce výdavky – 2015

Pridaj komentár